Linki

strona supermaratonu

Medale
2007-2015

Regulamin

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W SZOSOWYCH
MARATONACH ROWEROWYCH 2016

I. CEL MARATONÓW

1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie
internetowej każdego organizatora. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego
formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym
imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po
złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się
na stronie internetowej: www.supermaratony.org.
4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub
przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej
jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia
opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaratony.org.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku
sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH

1. Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem,
który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany komunikatem technicznym organizatora. Zapisy ujęte w
komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie
pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
3. Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem dwa numery startowe, z czego jeden
przypinany na kierownicy. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne
zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu
korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym,
co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych
uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
6. Maratony rozgrywane są z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i
innych.

IV. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

1. Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
2. Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
3. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
4. Pomiar czasu.
5. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
6. Koszulka liderki i lidera w klasyfikacji OPEN
2014 r.
7. Zwycięzcy nagradzani są trofeami sportowymi za zwycięstwo w swojej, przewidzianej niniejszym regulaminem
kategorii.
8. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie
dopuszcza się łączenia kategorii.
9. Organizator każdego maratonu, w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do
ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień.

V. KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW

1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

do 17 lat – M1 (roczniki 1998 i młodsze)
od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1997 do 1986)
od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1985 do 1976)
od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1975 do 1966)
od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1965 do 1956)
od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1955 do 1946)
od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1945 i starsze)

2. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

do 17 lat – K1 (roczniki 1998 i młodsze)
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1996 do 1985)
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1985 do 1976)
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1975 do 1966)
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1965 do 1956)
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1955 do 1946)
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1945 i starsze)

3. Rodzaje rowerów:
a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany
będzie do rowerów szosowych.
c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo
dokonać pomiaru szerokości opony przed startem.
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu przed startem.
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania)
decyduje organizator,
f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond.

VI. PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH

1. Maratony będą rozgrywane na następujących dystansach, których ilość na poszczególnej imprezie określa jej
organizator:
a) MINI MARATON – dystans do 100 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30%
krótszy).
b) MEGA MARATON – dystans do 200 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30%
krótszy).
c) GIGA MARATON – dystans do 300 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30%
krótszy).
d) ULTRA MARATON – dystans powyżej 300 km (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
2. Do maratonów górskich zalicza się Klasyk Radkowski – Pętlę Stołowogórską, Klasyk Kłodzki i Liczyrzepę.
3. Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg
wzoru:
pkt = (czas zwycięzcy / (podzielić) czas uczestnika) x WD
Współczynnik WD przedstawia poniższa tabela:

DYSTANS Współczynnik WD
Mini Maraton 1000
Mega Maraton 2000
Giga Maraton 3000

Ultra Maraton

4000

4. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu
uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie,
„5. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika w połowie plus jednym (50 proc. + 1
maraton) spośród wszystkich maratonów cyklu – w najlepszych dla niego maratonach.”

VII. GRUPY STARTOW

1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.
2. Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów
szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator
maratonu.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi
podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie
dokonywania zapisu na dany maraton.
4. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.

VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest różny, a jego wysokość jest określona w komunikacie
technicznym danego maratonu.
2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora
powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie może skutkować podniesieniem wpisowego i nie
gwarantuje pełnych świadczeń.
4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej
imprezy.

IX. RUCH DROGOWY

1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu
Drogowym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

X. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI

1. Zwycięzcami Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru)
będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
2. Zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w Open otrzymają trofea sportowe
za I, II i III miejsce.
3. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za rok 2016 zorganizowane
zostanie przez Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie w terminie i miejscu określonym odrębnym komunikatem.

XI. KARY

1. Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio.
2. Kary wymienione w p.pkt a. – d. wymierzane są przez organizatora maratonu, w p.pkt e. – f. wymierzane są
przez Zgromadzenie Organizatorów.
3. Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na maraton skutkować będzie dopisaniem do
uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.

XII. PROTESTY

1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po
ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników,
Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na
imprezę i powrotu z niej.
2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w
innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o
środowisko naturalne,
7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
oraz komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich
danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w
celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz
miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma
prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek
oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na
najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, z jednoczesnym
poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy uczestników imprezy.
9. Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu.

 

Home Galeria Noclegi Kontakt

Trzebnicki Maraton Rowerowy "Żądło Szerszenia"
A.D. 2016 by gutek